Ulga termomodernizacyjna

Podsumowanie:
1. Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
2. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.
3. Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

W ostatnim artykule opublikowanym na naszym blogu wspominaliśmy o wprowadzeniu zwolnienia podatkowego dla świadczeń otrzymywanych w ramach Programu Czyste Powietrze przez podatników PIT. W dzisiejszym artykule chcielibyśmy omówić drugi instrument stanowiący preferencję podatkową – tzw. ulgę termomodernizacyjną.
W dniu 9 listopada 2018 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawierającą ulgę termomodernizacyjną. 30 listopada 2018 roku ustawa ukazała się w Dzienniku Ustaw (Dz.U.2018 poz. 2246). Nowa ulga podatkowa obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku.

Dla kogo?

Ulga termomodernizacyjna jest skierowana do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych opłacających podatek:
• według skali podatkowej (stawki 18% lub 32%),
• jednolitej 19% stawki podatku (tzw. podatek liniowy) oraz
• opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Jaka jest konstrukcja ulgi?

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jednak w wysokości nieprzekraczającej 53 000 zł. Skorzystanie z ulgi uwarunkowane jest zakończeniem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w okresie 3 lat, liczonych od końca roku, w którym poniesiony będzie pierwszy wydatek na to przedsięwzięcie.
Należy podkreślić, że odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:
• sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;
• zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.
Wysokość wydatków jest ustalana na podstawie faktur wystawianych przez czynnych podatników VAT. Dlatego ulga nie obejmuje usług nabywanych od podatników korzystających ze zwolnienia z tego podatku.
Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
Ważne jest także, żeby pamiętać, że aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, należy wykorzystać materiały, urządzenia i usługi określone w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Zgodnie z jego treścią ulga przysługuje na 15 rodzajów materiałów budowlanych i urządzeń oraz 16 usług.

Konsultacje podatkowe

14 grudnia 2018 roku Minister Finansów rozpoczął konsultacje podatkowe poprzedzające wydanie objaśnień podatkowych dotyczących nowych preferencji w podatku dochodowym od osób fizycznych wspierających przedsięwzięcia termomodernizacyjne – ulgi termomodernizacyjnej i zwolnienia z PIT dotacji i umarzanych pożyczek.
Każda zainteresowana osoba może zgłaszać swoje uwagi, opinie i wątpliwości do dnia 15 stycznia 2019 roku pod adresem e-mail: konsultacje.ulgatermo@mf.gov.pl.

Opracowano na podstawie:
1. Skrzypek, K. (2018), Ulga termomodernizacyjna w podatku dochodowym, http://www.podatki.egospodarka.pl/152785,Ulga-termomodernizacyjna-w-podatku-dochodowym,1,68,1.html [dostęp: 5 stycznia 2019 roku]
2. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. 2018 poz. 2489)
3. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2018 poz. 2246)